Regulamin zakupów obowiązujący w Sklepie Polskiego Prepersa od 15.02.2022r.


1. Sklep Polskiego Prepersa to sklep internetowy, dostępny w domenie www.prepersi.eu/sklep prowadzony przez firmę MARINE PARTNER Patryk Górski z siedzibą w Gdańsku przy ul. Stanisława Sołdka 10E wpisaną do CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) posiadająca NIP 5842538932, REGON 193109253, z którą Klienci mogą się kontaktować pod następującym adresem
e-mail: info@prepersi.eu oraz numerem telefonu 500213865.
 
2. Sklep Polskiego Prepersa prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem strony internetowej dostępnej w domenie www.prepersi.eu/sklep, telefonicznie poprzez kontakt pod numerem telefonu 500213865 lub mailowo poprzez adres e-mail: info@prepersi.eu.
 
3. Do korzystania ze Sklepu Polskiego Prepersa, w tym do przeglądania asortymentu Sklepu Polskiego Prepersa oraz do składania zamówień na produkty, niezbędne jest:
a. komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;
b. dostęp do poczty elektronicznej;
c. przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 38.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 11.0 i wyższej, Opera w wersji 32.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 47.0. i wyższej, Safari w wersji 9.0 i wyższej;
d. minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli;
e. włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
 
4. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Polskiego Prepersa w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sklepu Polskiego Prepersa oraz osób trzecich. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Polskiego Prepersa, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Polskiego Prepersa. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 
5. Klienci mają możliwość korzystania ze Sklepu Polskiego Prepersa dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób Konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w Sklepie Polskiego Prepersa (dalej: „Konto”). Świadczenie usług w ramach Konta w Sklepie Polskiego Prepersa ma charakter nieodpłatny i bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z MARINE PARTNER Patryk Górski dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez wysłanie oświadczenia o rozwiązaniu umowy na adres e-mail: info@prepersi.eu. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których MARINE PARTNER Patryk Górski jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.
 
6. W celu dokonania rejestracji, utworzenia Konta w Sklepie Polskiego Prepersa należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: adresu e-mail, hasła, imienia, nazwiska oraz adresu Klienta. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a MARINE PARTNER Patryk Górski, której przedmiotem są usługi świadczone przez MARINE PARTNER Patryk Górski, na warunkach określonych w Regulaminie.
 
7. Klient może złożyć reklamację dotyczącą funkcjonowania serwisu www.prepersi.eu/sklep (w tym funkcjonowania Konta) w terminie 30 dni licząc od dnia, w którym miały miejsce wady lub przerwy w funkcjonowaniu serwisu. Reklamację należy złożyć w formie elektronicznej wysyłając wiadomość e-mail na adres: info@prepersi.eu telefonicznie pod numerem telefonu: 500213865 lub pisemnie na adres MARINE PARTNER Patryk Górski wskazany w pkt. 1 Regulaminu. W reklamacji Klient powinien podać: swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia przyczyn reklamacji.
 
8. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez MARINE PARTNER Patryk Górski w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty jej wpływu. O wynikach rozpatrzenia reklamacji MARINE PARTNER Patryk Górski niezwłocznie poinformuje Klienta.
 
9. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w Sklepie Polskiego Prepersa, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem ze Sklepu Polskiego Prepersa oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.
 
10. Wszystkie produkty dostępne w Sklepie Polskiego Prepersa są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Produkty będące w sprzedaży internetowej poprzez Sklep Polskiego Prepersa po dokonanym zamówieniu przez Klienta są niezwłocznie zamawiane w Hurtowniach, z którymi współpracuje MARINE PARTNER Patryk Górski. Po otrzymaniu danego zamówienia od Hurtowni, Sklep Polskiego Prepersa wysyła zamówione produkty zgodnie z Warunkami i kosztami dostaw. W przypadku gdy sprzedawana jest usługa np. szkolenie, wykonawcą usługi jest firma współpracująca z MARINE PARTNER Patryk Górski w danym zakresie – dalej zwana Partnerem.
 
11. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Sklepu Polskiego Prepersa  są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany produkt wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT jest dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, chyba że Klient wyraźnie zaznaczy, że faktura VAT powinna być dostarczona w formie tradycyjnej. Wskazanie przez Klienta danych do wystawienia faktury VAT w postaci numeru NIP oraz firmy jednoosobowej działalności gospodarczej oznacza wyrażenie woli zawarcia umowy sprzedaży jako przedsiębiorca.
 
12. Zamówiony produkt dostarczany jest przy udziale m.in. wyspecjalizowanych operatorów pocztowych (firm kurierskich). Klient ponosi koszty dostawy określone w standardowych kosztach dostawy w Sklepie Polskiego Prepersa  wskazanych w zakładce Warunki dostawy.
 
13. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a MARINE PARTNER Patryk Górski dotycząca zakupu danego produktu w Sklepie Polskiego Prepersa  ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w Sklepie Polskiego Prepersa jest adres dostawy wskazany przez Klienta.  

14. Po zawarciu umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a MARINE PARTNER Patryk Górski, MARINE PARTNER Patryk Górski potwierdzi Klientowi jej warunki przesyłając je w wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Klienta.
 
15. W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych produktów, składających się na jedno złożone zamówienie, MARINE PARTNER Patryk Górski może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia.
 
16. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w Sklepie Polskiego Prepersa  produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze. Możliwe są następujące formy płatności:
Przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze produktu. W wybranych przypadkach MARINE PARTNER Patryk Górski zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu zamówień.
Przelewem – forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym MARINE PARTNER Patryk Górski zamówienie jest przekazywane do realizacji.
Przelewem online – forma płatności elektronicznej obsługiwana przez PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 186, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, kapitał zakładowy 4.944.000 zł (opłacony w całości), NIP: 7792308495, REGON 300523444. PayU S.A. oświadcza, że jest podmiotem regulowanym, a na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 27 listopada 2012 roku otrzymała zgodę na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej i jest podmiotem nadzorowanym przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisanym do Rejestru usług płatniczych (nr: IP1/2012), oraz iż decyzja ta pozostaje w pełni w mocy. Opcja zapłaty przelewem online jest dostępna w wybranych kategoriach produktowych.
Kartą płatniczą (Visa, Mastercard) – każda transakcja płatności kartą jest w sposób bezpieczny autoryzowana przez PayU S.A. Z chwilą potwierdzenia dokonania płatności, zamówienie jest przekazywane do realizacji.
 
17. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu dostępnych w Sklepie Polskiego Prepersa, MARINE PARTNER Patryk Górski zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez nieudostępnianie określonych opcji płatności i dostawy.
 
18. Czas dostawy produktów wynosi nie więcej niż 7 dni od dnia zawarcia umowy. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy. W sporadycznych przypadkach, gdyby dany termin miałby ulec wydłużeniu, Klient będzie każdorazowo poinformowany o takim fakcie. W ramach rekompensaty MARINE PARTNER Patryk Górski zobowiązuje się do przekazania Klientowi upustu na kolejny zakup w Sklepie Polskiego Prepersa.
 
19. Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas udzielenia gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach Sklepu Polskiego Prepersa. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta, udostępnionym w zakładce „gwarancje” w opisie każdego produktu. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów.
 
20. MARINE PARTNER Patryk Górski odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Regulacja odpowiedzialności zawarta jest w przepisach Kodeksu Cywilnego (art. 556 oraz 5561 – 5563 Kodeksu cywilnego). W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.
 
21. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć:
a. w formie elektronicznej wysyłając wiadomość e-mail na adres: info@prepersi.eu.
b. poprzez wypełnianie Formularza reklamacji dostępnego w Sklepie Polskiego Prepersa w zakładce
Zwroty.
c. telefonicznie pod numerem telefonu: 500213865.
d. pisemnie na adres MARINE PARTNER Patryk Górski podany w pkt. 1 Regulaminu.
21.1. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego, datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
21.2. Występując ze stosownym żądaniem lub składając oświadczenie, Kupujący powinien,
na koszt Sprzedawcy, dostarczyć wadliwą rzecz Sprzedawcy w celu umożliwienia mu zbadania rzeczy i zajęcia stanowiska odnośnie do zasadności zgłoszonego żądania lub złożonego oświadczenia.
21.3.  Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji MARINE PARTNER Patryk Górski zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
21.4. MARINE PARTNER Patryk Górski rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej. Jeżeli w ciągu 14 dni MARINE PARTNER Patryk Górski nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione.
21.5. Naprawiony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt MARINE PARTNER Patryk Górski
21.6. W celu odesłania zakupionego produktu Klient powinien wpisać na liście przewozowym, w polu „zadeklarowana wartość” (bądź równoznacznym), cenę zakupu odsyłanego produktu. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia.
 
22. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że MARINE PARTNER Patryk Górski niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez MARINE PARTNER Patryk Górski nie wymieniła produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunęła.
 
23. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu, Klient będący konsumentem ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego konsument może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje, określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży.
Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu. Postanowienia niniejszego art. stosuje się odpowiednio do odstąpienia od umowy dotyczącej Konta.
 
24. Klient ma prawo do nieodpłatnego zwrotu zużytego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, zgodnie z ustawą z dnia 11 września  2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Zwrot zużytego sprzętu może się odbyć wyłącznie w przypadku, gdy zakup nowego produktu dokonany zostanie w Sklepie Polskiego Prepersa i będzie obejmował produkt zużyty tego samego rodzaju, pełniący te same funkcje co sprzęt dostarczony. Zużyty sprzęt powinien być kompletny. Chęć zwrotu zużytego produktu należy zgłosić drogą mailową na adres info@prepersi.eu w okresie nie dłuższym niż 1 miesiąc od daty zakupu nowego urządzenia. Zwrot dokonywany jest po zweryfikowaniu przez MARINE PARTNER Patryk Górski dokonanych przez Klienta zakupów oraz nadaniu indywidualnego numeru RMA takiego zwrotu, które nastąpi w okresie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia.
 
25. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu Polskiego Prepersa nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach Sklepu Polskiego Prepersa składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.
Zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego, oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże składającego, jeżeli druga strona potwierdzi jej otrzymanie. Wystosowane przez MARINE PARTNER Patryk Górski potwierdzenie otrzymania oferty nie jest równoznaczne z jej przyjęciem.
 
26. Podane przez Klientów dane osobowe MARINE PARTNER Patryk Górski zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności zawartą w Załączniku nr 1 do Regulaminu. Klient dokonujący zakupu w Sklepie Polskiego Prepersa wyraża zgodę na przetwarzanie adresu e-mail w celu przesłania ankiety umożliwiającej wyrażenie opinii o dokonanej transakcji w Sklepie Polskiego Prepersa.  Adres e-mail będzie przetwarzany przez MARINE PARTNER Patryk Górski w celu przekazania ankiety, a dane otrzymane w wyniku ankiety będą służyły do opublikowania w sieci Internet opinii o Sklepie Polskiego Prepersa.
 
27. MARINE PARTNER Patryk Górski może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach Sklepie Polskiego Prepersa. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez MARINE PARTNER Patryk Górski który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w Sklepie Polskiego Prepersa zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.
 
28. MARINE PARTNER Patryk Górski powiadomi Klienta o każdorazowej zmianie Regulaminu, w formie komunikatu przesłanego na adres e-mail podany przez Klienta. Klienci będą związani postanowieniami nowego Regulaminu, o ile nie wypowiedzą go w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu. Wypowiedzenie można złożyć w formie pisemnej pod adresem e-mail info@prepersi.eu.  Zmiana Regulaminu w zakresie, w jakim odnosi się do umów sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu oraz do zamówień, które zostały złożone przed zmianą Regulaminu nie zmienia ich treści i warunków.
 
29. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.
 
30. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez MARINE PARTNER Patryk Górski w ramach Sklepu Polskiego Prepersa będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc prawną u miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich),
b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a przedsiębiorcą,
c.  Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem
o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,
d. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do sądu polubownego przy Rzeczniku Ubezpieczonych z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy ubezpieczenia.
Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 
31. Pod adresem  http://ec.europa.eu/consumers/odr konsument ma dostęp do rozstrzygania sporów konsumenckich drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej (platforma ODR). Platforma ODR stanowi  wielojęzyczną, interaktywną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 
 
Załącznik nr 1
Polityka Ochrony Prywatności (dostępna w zakładce Polityka Ochrony Prywatności).

 
Załącznik nr 2
Prawo odstąpienia od umowy

Jeżeli jesteś Konsumentem, w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przesyłki możesz odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Jeśli to zrobisz, zwrócimy wszystkie otrzymane od Ciebie płatności. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Aby zrezygnować z zakupu, poinformuj nas o swojej decyzji, wysyłając wiadomość e-mail na adres info@prepersi.eu korzystając ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, który znajduje się poniżej.  W przypadku chęci skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru do Sprzedawcy. Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej.
Przesyłkę nadaj na adres:
MARINE PARTNER Patryk Górski
ul. Stanisława Sołdka 10E
80-299 Gdańsk
Weryfikacja produktu jak i decyzja o przyjęciu/odrzuceniu zwrotu podejmowana jest w naszym magazynie po otrzymaniu przesyłki. Informacje na temat zwrotów i reklamacji można uzyskać poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta MARINE PARTNER Patryk Górski pod numerem telefonu 500213865. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
UWAGA!
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:
1. o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą;
2. w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb;
4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi nie mamy kontroli;
8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
9. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną Twoją zgodą, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 
FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

MARINE PARTNER Patryk Górski
ul. Stanisława Sołdka 10E
80-299 Gdańsk
info@prepersi.eu

Ja ……………………………………………………niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy: …………………………………………………………………………….
numer zamówienia: ……………………………………………………………………………………
data zawarcia umowy: ………………………………………………………………………………..
data odbioru: ……………………………………………………………………………………………..
Imię i nazwisko: …………………………………………………………..
Adres: ………………………………………………………………………..
Data: ………………………………………………………………………….