Polityka Ochrony Prywatności obowiązująca w Sklepie Polskiego Prepersa od 25.05.2018r. (Załącznik nr 1 do Regulaminu Sklepu)


1. Właścicielem marki „Sklep Polskiego Prepersa” jest firma MARINE PARTNER Patryk Górski. MARINE PARTNER Patryk Górski oraz Partnerzy przykładają szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów MARINE PARTNER Patryk Górski oraz Partnerów z należytą starannością dobierają i stosują odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym (między innymi systemy szyfrowania danych). W szczególności MARINE PARTNER Patryk Górski oraz Partnerzy zabezpieczają dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. MARINE PARTNER Patryk Górski oraz Partnerzy sprawują stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ograniczają dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu Polskiego Prepersa.

 

2.  W celu realizacji zamówień złożonych w Sklepie Polskiego Prepersa dane personalne Klientów są przetwarzane przez MARINE PARTNER Patryk Górski.  Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów, w związku z zakupami w Sklepie Polskiego Prepersa jest:

a. MARINE PARTNER Patryk Górski z siedzibą przy ul. Stanisława Sołdka 10E, 80-299 Gdańsk, NIP 5842538932, REGON 193109253 w przypadku zakupu produktów oferowanych przez Sklep Polskiego Prepersa. Z Administratorem Danych Osobowych można się skontaktować pod nr telefonu: 500 213 865 bądź drogą mailową poprzez: info@prepersi.eu.

b. W Sklepie Polskiego Prepersa mogą znaleźć się produkty bądź usługi oferowane przez Partnerów. Poprzez Partnera należy rozumieć firmę współpracującą z MARINE PARTNER Patryk Górski oferującą swoje produkty bądź usługi w Sklepie Polskiego Prepersa.

 

3. W sytuacji określonej w pkt. 2 powyżej, MARINE PARTNER Patryk Górski udostępnia Partnerowi, za zgodą Klientów, którzy zakupili produkty/usługi oferowane przez Partnera, ich dane osobowe niezbędne do wykonania, zawartej w związku z zakupem produktu, umowy.

 

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie, szczególnie RODO, do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością MARINE PARTNER Patryk Górski oraz Partnerów w zakresie Sklepu Polskiego Prepersa.
Cele przetwarzania danych osobowych:
- zawieranie, realizacja i rozliczenie umów sprzedaży w ramach Sklepu Polskiego Prepersa,
- obsługa transakcji sprzedaży towarów i usług,
- archiwizacja,
- obsługa reklamacji oraz zwrotów,
- inne, związane z obsługą oraz zapytaniami.


5. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Podanie danych wymienionych w pkt. 6 Regulaminu jest konieczne w celach określonych w pkt. 5 Regulaminu.

 

6. Klienci mogą przeglądać Sklep Polskiego Prepersa oraz zamieszczone w nim oferty dotyczące towarów bez uprzedniej Rejestracji oraz podawania danych osobowych.

 

7. Dane podawane przez Klienta w trakcie Rejestracji Konta w Sklepie Polskiego Prepersa oraz podczas procesu zakupu Bez Rejestracji Konta to:
- imię i nazwisko Klienta,
- adres bilingowy niezbędny do wystawienia dowodu zakupu,
- adres dostawy w celu poprawnego doręczenia zakupionych towarów,
- nr telefonu,
- adres poczty elektronicznej.

W przypadku niekonsumentów są to dodatkowo: nazwa firmy oraz nr NIP.

Wyżej wymienione wykorzystywane są do celów:
- księgowo / rozliczeniowych,
- kontaktu z Klientem odnośnie procesu zakupu oraz obsługi posprzedażowej.
- obsługi konta w Sklepie Polskiego Prepersa,
- innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży.

Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki. Dane kontaktowe, za zgodą Klienta, wykorzystywane są również do przesyłania Klientowi przez MARINE PARTNER Patryk Górski informacji o firmie i świadczonych przez nią usługach. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.

 

8. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych przez MARINE PARTNER Patryk Górski oraz Partnerów i za zgodą Klientów.

 

9. W przypadku uzyskania przez MARINE PARTNER Patryk Górski lub Partnera wiadomości o korzystaniu przez Klienta ze Sklepu Polskiego Prepersa niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, MARINE PARTNER Patryk Górski lub Partner może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

 

10. Dane osobowe Klientów, dokonujących płatności on-line poprzez Przelewy24.pl za towary nabyte w Sklepie Polskiego Prepersa, są przekazywane spółce PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Kanclerskiej 15, 60-357 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4 500 000 złotych, w całości opłaconym, wpisaną do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014, jako krajowa instytucja płatnicza. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez PayPro Spółką Akcyjną oraz następuje:

a. w celu obsługi (zrealizowania) przez PayPro Spółkę Akcyjną płatności za nabyte w Sklepie Polskiego Prepersa produkty,

b. niezwłocznie po wyborze przez Klienta w Sklepie Polskiego Prepersa sposobu dokonania płatności w formie płatności on-line.

 

11. MARINE PARTNER Patryk Górski oraz Partnerzy zapewniają realizację uprawnień Klientów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, szczególnie RODO,  w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klienci mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy MARINE PARTNER Patryk Górski zamierzają je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez MARINE PARTNER Patryk Górski lub Partnera danych osobowych innemu niż MARINE PARTNER Patryk Górski lub Partnera administratorowi danych.

 

12. MARINE PARTNER Patryk Górski zapewniają Klientom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych. MARINE PARTNER Patryk Górski zapewnia Klientom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa pkt. 27 Regulaminu, a także w innych przypadkach jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa. MARINE PARTNER Patryk Górski mogą odmówić usunięcia danych Klienta wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Klient ten nie uregulował wszystkich należności wobec MARINE PARTNER Patryk Górski lub też gdy MARINE PARTNER Patryk Górski uzyskają i utrwalą wiadomość, że Klient swoim dotychczasowym zachowaniem w Sklepie Polskiego Prepersa naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie tych danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

 

13. Dodatkowo, okazjonalnie, MARINE PARTNER Patryk Górski za odrębną zgodą Klienta, przesyła ankiety mające na celu badanie preferencji Klientów i dostosowywania oferty Sklepu Polskiego Prepersa do ich oczekiwań, w tym umożliwiające wyrażenie opinii o dokonanej w Sklepie transakcji. Klient w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania ankiet.

 

14.  MARINE PARTNER Patryk Górski wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Dane te nie są łączone z danymi podanymi przez Klientów i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

 

15. MARINE PARTNER Patryk Górski stosuje pliki “Cookies”. Informacje zbierane przy pomocy “Cookies” pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów ze Sklepu Polskiego Prepersa. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików “Cookies” zasadniczo nie uniemożliwia korzystania ze Sklepu Polskiego Prepersa może jednak spowodować pewne utrudnienia. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do plików Cookies określa Polityka Cookies zamieszczona na stronie w zakładce Polityka plików cookies.